Ammoenyo Ti Maipangngep Kadakami Mapan kitaen ti Lanai Community Health Center! Itedmi ti serbisyo kadagiti pasyente a makurkurangan  ti beneficio ken awanan ti health insurance, masingirda ti bayad a maibasar ti “sliding fee scale” no mano ti natgedan. Adda pay mangasistir kadagiti agrehistro para kadagiti sabsabali pay nga  “insurances” ken beneficio.
Nalawa ti Sakupna, Mangiggem Kadagiti Pribado nga Impormasyon Pangngep iti Serbisyo ti Pagsalun-atan para iti Entero a Pamilya   
       . Serbisyo ti Basic Primary care para iti amin nga addang ti biag
       . Awan sardeng nga pannaripato kadagiti addaan ti “chronic” nga saksakit
       . Panangagas kadagiti napakaroan.
       . Tinaw-en nga “physical exams”
       .” Physicals” nga kasapulan ti eskuwela ken Sports
       . Panang-“check up” kadagiti ub-ubbing
       . Bakuna ken TB tests
       . Panangited ti screening para ti STD ken HIV
       . Programa ti Women and Infant Care (WIC)
       . Examen para ti Salun-at dagiti Babbai
       . Serbisyo ti Panagplano ti Pamilya
       . Serbisyo ti Dentista
       . Edukasyon Panggep ti Nutrisyon ken Pammagbaga/(counselling)
       . Pagsalun-atan Ti Ugali
- Serbisyo Ti Dentista
- Serbisyo Ti Kardyolohista
- Panageksamon Kadagiti ti Puso
- Serbisyo Para Kadagiti Babbai a Masikog ken Kaan-anakna
- Panageksamen Babaen Ti Panangusar Ti "Retinal Imaging"
       . Care Management, referrals and coordination
       . Program a mangited iti libre ken nababa a bayad ti reseta  kadagiti kualipikado
Mangaw-awat iti kaadduan nga programa  dagiti insurance. Dagiti pasyente nga awanan ken kurang ti beneficio ti health insuranceda ket masingirda ti bayad  a maibasar ti “sliding fee scale” no mano ti natgedan. Adda asistir nga maipaay para kadagiti sabsabali pay nga “insurances” ken beneficio.

Get Adobe Flash player


Buyaenyo daytoy “welcome video” mi!
Italmeg ti kakalbitan iti mapa tapno maiturong kayo iti Mapa ti Google
Ipigket ditoy a pahina:
Lugar a masarakan iti 478 Lauhala Place, Lanai City, HI
Para ti kadakkelan nga pangbuyaan iti mapa, mabalin nga ipadakkel ken ipabassit, ken iprinta ti direksyon
Listaan Ti Telepono
Emergencies - Seryoso a pasamak nga pakasapulan ti dagus a panagresponde - No makarikna kayo iti seryoso panggep ti salun-atyo, mapankayo a dagus iti Emergency a beddeng iti Hospital!
Kalpasan ti oras ti trabaho, ket kayat ti mangibati ti mensahe maipanggep ti appointment – 565-6919 – Ext. 119
Kalpasan ti oras ti trabaho, ket kayat a kasao ti on-call nga provider para kadagiti mediko a banag a saan nga emergency - 563-9630
Opisina ti Administrasyon Heneral - 565-6919 – Ext. 153
Saludsod Panggep Ti Bayad - 565-6919 – Ext. 136
Para Iggem Ti Pagkuartaan - 565-6919 – Ext. 123
Pangulo/Direktor Ti Organisasyon - 565-6919 – Ext 114
Mangimatmaton iti Sango ti Health Center (para ti panagaramidan ti oras ti panagpakita kadagiti Providers, ken dadduma pay) – 565-6919 Ext. 121
Lanai Community Health Center Clinic
 478 Lauhala Place
(ballasiw ti dati nga ‘Social Hall’)
Lunes/Martes/Miyerkule/Biyernes: 
9 am-7:30 pm
Martes/Huwebes: 8 am-5 pm  
Sabado: 8 am-3 pm
Administrative Offices
624A Houston Street


Dokumento A Maipakaammo ti Publiko
Ti Lanai Community Health Center ket pagtarabahoan iti sangapada ken mangipurpursigi iti kaawan ti maiparit a druga iti uneg ti pagtarabahoan.
Porma a Pammalubos ken Paglintegan a Pannakaeksamen no Agus-usarka Kadagiti Maiparit nga Agas wenno Druga
Awan ti Maiparit nga Druga iti uneg ti Pagtarabahoan ken Paglintegan a Pannakaeksamen iti Random tapno makita no agus-usarka iti druga wenno saan.
Oportunidad A Pagtarabahoan
Support us every time you search the web by using our default search engine


click the logo for easy details!