logo

Welcome to Lāna`i Community Health Center

The Lāna'i Community Health Center’s mission is to take care of the community of Lāna`i by directly providing health services (primary care, dental, behavioral health and selected specialty services) to the community; providing activities and services through partnerships with local organizations as well as the many off-island organizations reaching out to Lāna`i by serving as coordinator, advocate, resource, initiator, and convener;
and working collaboratively to provide space for partners who can provide needed services for Lāna`i.

OFFICE HOURS
Monday – Thursday: 8:00 am - 7:00 pm
Friday: 8:00 am – 5:00 pm
Saturday: 8:00 am - 3:00 pm
Sunday: CLOSED

ORAS TI OPISINA
Lunes/Martes/Miyerkules/Huwebes: 8:00 am – 7:00 pm
Biyernes: 8:00 am – 5:00 pm
Sabado: 8:00 am – 3:00pm

LOCATION
Health Center: 333 Sixth Street

LOKASYON
Italmeg ti kakalbitan iti mapa tapno maiturong kayo iti Mapa ti Google Ipigket ditoy a pahina: Lugar a masarakan iti 478 Lauhala Place, Lanai City, HI Para ti kadakkelan nga pangbuyaan iti mapa, mabalin nga ipadakkel ken ipabassit, ken iprinta ti direksyon

(808) 565-6919

333 Sixth Street, Lāna'i City, HI

Open Monday - Saturday with evening hours available

Top

Non-Discrimination Notice

DISCRIMINATION IS AGAINST THE LAW

Lāna`i Community Health Center (LCHC) complies with applicable Federal, State and Local civil rights laws and rules and does not discriminate on the basis of race, color, ancestry, national origin, religion, age, disability, sex, sexual orientation or marital status.  LCHC does not exclude people or treatment them differently because of race, color, ancestry, national origin, religion, age, disability, sex, sexual orientation, or marital status.

LCHC

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information written in other formats (such as large print, audio, accessible electronic formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as
  • Qualified interpreters
  • Written information in other languages

If you believe that LCHC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance with:

Jacey Laborte, Risk Management, Privacy and Safety Officer
P O Box 630142, Lāna’i City, HI 96763
808-565-6919 (Voice)
808-565-9111 (Fax)
privacy@lanaihealth.org

You can file a grievance in person or by mail, fax or e-mail.  If you need help filing a grievance, the LCHC Clinical Operations Officer is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW, Room 509F
HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019
1-800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

DISKRIMINASYON LABAN TI PAGLINTEGAN

Ti Lāna`i Community Health Center (LCHC) ket agtungpal kadagiti aplikable a pagrebbengan ti Federal, Estado ken Lokal civil nga paglintegan ken pagalagadan ken saan nga agdiskriminar panggep iti rasa, kolor, kaputotan, naggappuan a nasyon, relihion, taw-en, kinabaldado, seks, seksual nga panangamiris wenno kasasaad ti pannakiasawa. Ti  LCHC ket saanna nga ipuwera dagiti tao wenno  sabsabali iti pannakatratarda  gapu iti  rasa, kolor, kaputotan, naggappuan a nasyon, relihion, taw-en, kinabaldado, seks, seksual nga panangamiris wenno kasasaad ti pannakiasawa.

LCHC

 • Mangipaay iti libre a tulong ken serbisyo kadagiti tao nga addaan baldado tapno epektibo ti pannakikomyunikarda kadakami, kas koma:
  • Kualipikado nga interprete iti sign language
  • Kasuratan nga impormasyon a naisurat iti sabali nga pormat ( kas koma dakdakkel a printado, pagdenggan, nalaka a dalan ti panangala ti electoniko a pormat)
 • Mangipaay iti libre nga serbisyo ti langguahe kadagiti tao nga ti primera a pagsasaoda ket saan nga English, kas koma:
  • Kualipikado nga interprete
  • Naisurat nga impormasyon iti sabali a langguahe

No ti panagkunam ket saan nga naipaay ti LCHC ti dawdawatem a serbisyo wenno ti riknam ket nadiskriminarka gapu iti rasa, kolor, naggappuan a nasyon, taw-en, kinabaldado wenno seks, mabalinmo ti mangipila iti demanda iti nainagan iti baba:

Jacey Laborte, Risk Management, Privacy and Safety Officer
P O Box 630142, Lāna’i City, HI 96763
808-565-6919 (Voice)
808-565-9111 (Fax)
privacy@lanaihealth.org

Mabalinmo ti mangipila iti reklamo wenno demanda iti personal a panagpakitam, wenno mail, fax wenno e-mail. No kasapulam ti tulong iti panangipilam iti reklamo wenno demanda, adda ken nakasagana  latta ti Clinical Operation Officer  ti LCHC a mangtulong kenka.

Mabalinmo pay ti mangipila ti demanda panggep ti civil a paglitegan iti U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights Complaint Portal, masarakan iti https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, wenno  mail wenno panagtelepono iti nainagan iti baba:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW, Room 509F
HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019
1-800-537-7697 (TDD)

Porma ti panagdemanda ket maala iti  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

DISKRIMINASYON LABAG SA BATAS

Ang Lāna`i Community Health Center (LCHC) ay sumusunod sa nga karapatang angkop sa Federal, Estado at Lokal sibil na batas at uliran at hindi magbigay ng kaibhan batay sa lahi, kulay, kanunu-nunuan, bansang pinagmulan, relihiyon, edad, kapansanan, kasarian, sekswal na oryentasyon, o estado ng buhay may asawa. Ang  LCHC ay hindi hinihiwalay ang mga tao o ibhan ang pagkatrato nila batay sa lahi, kulay, kanunu-nunuan, bansang pinagmulan, relihiyon, edad, kapansanan, kasarian, sekswal na oryentasyon, o estado ng buhay may asawa.

LCHC

 • Magbigay ng libreng tulong at serbisyo sa nga taong may kapansanan upang makausap kami ng masinsinan, tulad ng:
  • Kualipikadong interprete sa sign language
  • Nakasulat na impormasyon sa titik ng ibang uri (tulad ng malaking printa, audio, madaling daan sa pagkuha ng electronic  na format)
 • Magbigay ng libreng serbisyo sa lengguwa sa mga taong may sariling dayalekto na hindi sa wikang English, tulad ng:
  • Kualipikadong tagapaghulog sa ibang wika
  • Naisulat na impormasyon sa ibang lengguwa

Kung ikaw ay naniniwalang binigo ka ng LCHC sa paglaan ng mga serbisyo, o may diskriminasyon sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, puwede kang magpila ng karaingan o demanda kay:

Jacey Laborte, Risk Management, Privacy and Safety Officer
P O Box 630142, Lāna’i City, HI 96763
808-565-6919 (Voice)
808-565-9111 (Fax)
privacy@lanaihealth.org

Maaari kang magpila ng karaingan o demanda sa personal, mail, fax, o e-mail. Kung kailanganin mo ng tulong sa pagpila ng karaingan o demanda, ang LCHC Clinical Operations Officer, ay palaging nandiyan at handa upang kayo a matulongan.

Maaari ka pang magpila ng karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights Complaint Portal, makukuha sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa mail o  magtelepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW, Room 509F
HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019
1-800-537-7697 (TDD)

Porma sa pagdemanda ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html